Stichting Providebit

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel het ondersteunen, stimuleren en financieren van activiteiten en initiatieven op het gebied van pastorale, religieuze of culturele projecten, vooral die projecten die gericht zijn op de ontwikkeling van jongeren en studenten, vanuit het Rooms-Katholieke gedachtegoed en in verbondenheid met allen die zich laten inspireren het goede te doen voor mens en maatschappij. Voorts al hetgeen dat met dit alles rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Bestuursleden
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

 

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding, uitgezonderd een fiscaal toegestane tegemoetkoming in de onkosten.

Bestuur
Het Bestuur functioneert autonoom. Er zijn geen andere personen of instanties waaraan verantwoording dient te worden afgelegd. Het Bestuur komt ca. 5 maal per jaar bijeen om de vermogenspositie en financiële ontwikkelingen te beoordelen, lopende projecten te coördineren en bewaken, en nieuwe projecten te entameren. Van de vergaderingen en besluiten worden notulen gemaakt, die in de volgende vergadering formeel vastgesteld en door de bestuursleden ondertekend worden.

Contactgegevens

Stichting Providebit

Fiscaal nummer: 8042 13 811

Postadres:

Stichting Providebit
p/a H.M.J. Janssen ofm.
Oude Velperweg 54a
6824 HG Arnhem

 

Subsidieaanvragen dienen bij voorkeur per post verstuurd te worden naar ons postadres.
Wilt u hierbij ook uw postadres en uw bankrelatie opgeven.

 

Klik hier voor onze statuten.

Klik hier voor onze financiële verantwoording..

Klik hier voor ons bestuursverslag.

Klik hier voor ons beleidsplan.